Biblioteka

UCZNIU

PRZESTRZEGAJ ZASAD, CHROŃ SIEBIE I INNYCH !!!

Uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej w związku z pandemią; w szczególności dotyczy to noszenia maseczek w środkach transportu publicznego oraz dezynfekcji i mycia rąk;

Do biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo tylko do wyznaczonego stolika na którym odbierają, bądź pozostawiają książki.

Zwrócone książki pozostają pod 3-dniową kwarantanną w wyznaczonym do tego miejscu.

ZAMAWIAJ KSIĄŻKI PRZEZ E-DZIENNIK:

 1. Logujesz się na swoje konto, a następnie piszesz wiadomość do nauczyciela Szcześnik Anny.
 2. Pamiętaj, aby w treści było Twoje imię i nazwisko oraz klasa do której chodzisz.
  Następnie napisz jakie chcesz zamówić książki – autor i tytuł.
 3. Wysyłasz i patrzysz następnego dnia czy otrzymałeś wiadomość kiedy możesz odebrać książki.

JEŚLI NIE WIESZ JAK WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ PRZEZ E-DZIENNIK:

a) Logujesz się na swoje konto;

b) klikasz na ,,Napisz nową wiadomość”;

c) w okienku, które otworzyło się, klikasz na przycisk ,,Dodaj/zmień adresatów”;

d) tam wybierasz grupę ,,Pracownik” i z listy, która się wyświetli poniżej wyszukujesz

     ,,Szcześnik Anna”;

e) następnie obok tej listy kliknij na przycisk z jedną strzałeczką,

f) ta strzałka spowoduje, że zostanie przerzucone wybrane nazwisko do pustej po prawej

   stronie kolumny,

g) poniżej tej kolumny kliknij na przycisk ,,Zapisz”;

h) teraz masz okienko w które musisz wpisać wiadomość:

–  w ,,Temacie” wpisujesz ,,Zamówienie książek”,

– poniżej w okienku ,,Terści” piszesz swoje imię i nazwisko oraz klasa do której chodzisz. Następnie piszesz jakie chcesz zamówić książki – autor i tytuł.

i) poniżej okienka klikasz na przycisk ,,Wyślij”.

j) i to już wszystko, następnego dnia możesz zobaczyć czy otrzymałeś wiadomość od nauczyciela Anny Szcześnik kiedy możesz odebrać książki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZSP W CZASIE PANDEMII

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice z zachowaniem obostrzeń
  COVID-19. ( PROCEDURY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19)
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
  -lektury na okres 2 tygodni
  -pozostałe książki na okres 1 miesiąca
 9. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 10. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 12. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 13. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone minimum
  2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 16. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.
 17. W bibliotece nie wolno spożywać posiłków ani napojów.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MAJĄCA NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 W ROKU SZKOLNYM  2020/2021  W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach.
  Nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
  i współpracowników (rekomendowane są 2 m, minimalna odległość to 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie poziome na podłodze), jeśli są wyznaczone.
 3. Pomieszczenie jest systematycznie wietrzone (co godzinę).
 4. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona jest informacja
  o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. By umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego, maksymalna liczba odwiedzających bibliotekę zostaje ograniczona do 1 osoby.
 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych i rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL.
 7. Organizację trybu pracy biblioteki dostosowuje się do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 8. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez pocztę e-dziennika i odbiera ją w szkole
  w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik.
 9. W przypadku pojawienia się potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, jest konieczne zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
  w bibliotekach:
 2. a) na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny
       do 72 godzin (trzy doby);
 3. b) tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).
 4. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła, torby lub na wydzielone półki
  w magazynie, w innym pomieszczeniu lub na wyznaczonym regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie materiały są ponownie włączane do użytkowania. Przez cały czas pracy  z egzemplarzami bibliotekarz jest zobowiązany nosić rękawiczki.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi, których bazą są detergenty i alkohol. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans fizyczny – nie należy tworzyć większych skupisk ludzi, szczególnie
  w pomieszczeniach zamkniętych.
 8. Przynoszone przez czytelników książki są odkładane na specjalnie do tego przygotowany stół, z którego bibliotekarz osobiście je odbiera. Należy pamiętać
  o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 9. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości ich przechowywania. Do tego miejsca dostęp mają tylko pracownicy biblioteki, których upoważniono wcześniej oraz miejsce to jest odpowiednio oznaczone. Zwracane egzemplarze mogą być przechowywane w pudłach i torbach, można również je ustawiać na podłodze w określonym miejscu.
 10. Nie wymaga się osobnego pomieszczenia na „kwarantannę książek”, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie z przedmiotu na przedmiot.
 11. Jeżeli okładka foliowa książki ma przybrudzenia, które mogą przenieść się na inne egzemplarze, jest wskazane usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

Organizacja pracy szkolnej biblioteki

 1. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres e-mail biblioteki, by czytelnicy mogli kierować pytania o książki lub poprosić o wyjaśnienie spraw związanych z wypożyczeniami.
 2. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia pozycji lub kupienia nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 3. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez nauczyciela bibliotekarza określone dni (by uniknąć grupowania się osób).
 4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 5. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić datę włączenia do ponownego użytkowania zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów
  w kwarantannie.
 6. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane
  o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych i oddawanych książek:
 7. Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.
 8. Zawiesza się do odwołania działalność czytelni.
Skip to content