SCH – Edycja I

W roku szkolnym 2023/2023 nasza szkoła będzie po raz pierwszy realizować projekt w sektorze Edukacja szkolna w ramach Programu Erasmus+. Jest to pokłosie przyznanej Akredytacji, która gwarantuje regularne otrzymywanie środków finansowych na organizację zagranicznych mobilności edukacyjnych. Dzięki otrzymaniu 72 537,00 EUR do Włoch wyjedzie aż 31 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Jest to zdecydowana nowość i poszerzenie szkolnej oferty edukacyjnej 

Realizacja projektów międzynarodowych przez naszą szkołę ma znaczący wpływ na poprawę obszarów zawartych w Europejskim Planie Rozwoju i Koncepcji Rozwoju Szkoły, jak i realizację celów w nich zawartych, zarówno dotyczących uczniów, nauczycieli jak i szkoły. Pozwala to na podniesienie poziomu nauczania, a co za tym idzie renomy szkoły w regionie, gdzie wśród szkół średnich panuje duża konkurencja. Warto także podkreślić zwiększenie kompetencji wśród uczniów, którzy lepiej poradzą sobie na europejskim rynku pracy. Uczynienie projektów mobilnościowych stałym elementem oferty edukacyjnej szkoły nieustannie wpływa na całą społeczność szkolną, również uczniów niezakwalifikowanych do realizowanych inicjatyw, którzy znając kryteria rekrutacji i aby spełnić je przy okazji kolejnych projektów, wkładają dużo więcej wysiłku w naukę i rozwój. Dlatego też postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania i skierować je także ku Edukacji szkolnej, dając tym samym szansę na spróbowanie zagranicznej edukacji młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego. 

Głównym założeniem niniejszego projektu jest realizacja jednej zagranicznej mobilności, w ramach której młodzież realizować będzie program zajęć i szkoleń merytorycznych ukierunkowanych na rozwinięcie umiejętności językowych, a także uczestniczenie w procesie edukacyjnym w zagranicznej szkole. Młodzież weźmie także udział w programie edukacyjno-kulturowy, zakładającym liczne wycieczki i animacje czasu wolnego. Za realizację działań w czasie mobilności odpowiedzialna będzie włoska organizacja Futuro e progresso Associazione di promozione socjale we współpracy z lokalnymi szkołami. 

Dzięki realizacji wszystkich założeń projektu będzie możliwe osiągnięcie konkretnych jego celów, a także celów zdefiniowanych w ramach stworzonego Planu Erasmusa. Są one następującej: 

  • Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności językowych uczniów poprzez zagraniczne mobilność edukacyjne, a także szkolenia przygotowawcze realizowane w ramach wdrażanych działań. 
  • Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w oparciu o ich udział w inicjatywach międzynarodowych. 
  • Poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, władze lokalne – Gmina Łochów i Powiat Węgrowski, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, sponsorzy, firmy patronackie). 
  • Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez ustanowienie z zagranicznych mobilności edukacyjnych stałego elementu oferty edukacyjnej. 
  • Zaangażowanie w mobilności edukacyjne przynajmniej uczniów z mniejszymi szansami. 
  • Zwiększenie mobilności uczniów i otwarcie ich na świat poprzez przełamania barier psychologicznych i wzmocnienie pewności siebie. 
  • Poprawa jakości kształcenia w szkole poprzez intensyfikacje współpracy i wymianę dobrych praktyk z przedstawicielami włoskiego sektora edukacji. 

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125579, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna, Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000112176 

Skip to content