Pracownicze Plany Kapitałowe

Na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie przystępuje do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jednostce została wybrana instytucja finansowa Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  • Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców
    i państwo.
  • Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane miesięcznymi wpłatami pracownika – uczestnika PPK (2%) i podmiotu zatrudniającego (1,5%) oraz jednorazową wpłatą powitalną (250 zł) i dopłatami rocznymi (240 zł) od państwa.
  • Wpłaty pracownika – uczestnika PPK oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika.
  • Pracownik – uczestnik PPK może w każdym czasie na podstawie pisemnej deklaracji zrezygnować z oszczędzania w PPK jak i do niego powrócić.

Jednocześnie:

  • Pracownik, który jest już uczestnikiem PPK, składa w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia, podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy;
  • Pracownik, który ukończył 55 rok życia i nie ukończył 70 roku życia, aby zostać uczestnikiem PPK, powinien złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;
  • Pracownik – uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować miesięczną wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia.
  • Pracownik – uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.
Skip to content