Liceum ogólnokształcące

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie 

Profil społeczno-prawny
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie
Profil kandydata
Klasa o profilu społeczno-prawnym dedykowana jest uczniom, którzy interesują się życiem społecznym, problemami sfery politycznej, prawnej czy ekonomicznej. Ważną rolę pełni edukacja     obywatelska    i    patriotyczna,   która    służy     przygotowaniu      do     świadomego
i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Realizowane treści programowe sprzyjają zrozumieniu dla znaczenia aktywności społecznej, szacunku dla norm moralnych i tradycji w życiu człowieka, rodziny i całego społeczeństwa. Realizowane na poziomie rozszerzonym języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego pomoże rozwijać nie tylko pasję naukami humanistycznymi i społecznymi, ale również rozwinie umiejętności komunikacyjne i zainteresowania publicystyczno-dziennikarskie.
Profil społeczno-prawny w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie stanowi doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach:
– prawo,
– dziennikarstwo,
– komunikacja społeczna,
– polonistyka,
– historia,
– administracja,
– socjologia,
– stosunki międzynarodowe,
– politologia,
– historia sztuki,
– kulturoznawstwo,
– filozofia,
– pedagogika.
 
 
Profil politechniczny
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia
Profil kandydata
Klasa o profilu politechnicznym dedykowana jest uczniom o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany. Nauka w profilu politechnicznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omówienie procesu rozwoju nauki i techniki. Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki. Profil politechniczny stanowi doskonałą propozycję dla uczniów, którzy swoją przyszłość zawodową pragną osadzić na fundamentach związanych z matematyką, fizyką.
Profil politechniczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie stanowi doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach:
– mechanika,
– budownictwo,
– ekonomia,
– matematyka,
– informatyka,
– mechatronika,
– elektronika,
– telekomunikacja,
– robotyka,
– fizyka teoretyczna,
– aeronautyka i kosmonautyka,
– fizyka jądrowa,
– fizyka doświadczalna.
 
 
Profil biologiczno-chemiczny
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Profil kandydata
Klasa o profilu biologiczno-chemicznym dedykowana jest uczniom, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi, medycznymi lub pracą naukowo-badawczą. W toku nauki na profilu biologiczno-chemicznym kandydat ma możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonej pracowni chemicznej i biologicznej, dzięki czemu zyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, kształtuje badawczy sposób myślenia, rozwija umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków.
Profil biologiczno-chemiczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie stanowi doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach:
 
– medycznych: medycyna, stomatologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo,
– nauka o zdrowiu: farmacja, neurobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, genetyka,
– nauki biologiczne i chemiczne: biologia, chemia, biologia medyczna, chemia medyczna,
– inżynieria medyczna: inżynieria biomedyczna, techniki dentystyczne, analityka medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna,
– przyrodnicze: biochemia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska,
– pedagogiczne: biologia, chemia, wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa.
 
 
 
 
Skip to content