PO WER

Uczniowie z ZSP w Łochowie po raz drugi pojadą do Grecji!

Miło nam ogłosić, że złożona w lutym aplikacja projektowa w ramach Programu Erasmus+ została zaakceptowana do realizacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu kolejne dwie grupy uczniów z naszej szkoły wyjadą do Grecji, gdzie realizować będą 80-godzinny staż zawodowy oraz atrakcyjny i ciekawy program edukacyjno-kulturowy. Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu.

 Udział w zagranicznym stażu zawodowych pozwoli im na:

– rozwinięcie wiedzy związanej z ich kierunkiem nauczania;

– rozwinięcie praktycznych umiejętności zawodowych;

– poznanie metod pracy i nauczania poza granicami Polski;

– nabycie swobody pracy oraz zdobycie cennego, zwłaszcza dla młodego człowieka, doświadczenia zawodowego;

– rozwinięcie umiejętności językowych i swobody poruszania się w obcym kulturowo środowisku;

– rozwinięcie zaradności i umiejętności radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach;

– poznanie innych realiów, nie tylko pracy, ale także codziennego funkcjonowania;

– rozwinięcie światopoglądu i świadomości przynależności kulturowej z poszanowaniem dla odmienności;

– bardziej świadome określanie swoich celów, nie tylko zawodowych, ale też życiowych;

– jasne określenie swoich potrzeb i zdefiniowanie wartości na rynku pracy;

– wykształcenie umiejętności weryfikacji podejmowanych działań, dzięki możliwości porównania różnych rynków pracy oraz panujących na nich warunków.

 Niniejszy projekt jest realizowany we współpracy z doświadczoną grecką organizacją Olympus Education Services. Jest to już druga wspólna inicjatywa, po projekcie: “Teleinformatyk i Logistyk ZSP w Łochowie Perspektywą Rozwoju Regionalnego Rynku Zawodowego”.

Projekt „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Łochowie za granicą” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062496 jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

*******************************************************

Uczniowie z ZSP w Łochowie po raz pierwszy w Grecji!

4 października br. zakończył się projekt „Teleinformatyk i Logistyk ZSP w Łochowie Perspektywą Rozwoju Regionalnego Rynku Zawodowego”, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 441 784,89 zł i był realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe. Partnerem projektu była grecka organizacja Olympus Education Services, która od wielu lat pomaga w organizacji takich projektów.

Projekt zakładał organizację dwóch zagranicznych mobilności uczniów, którzy w Grecji realizowali 80-godzinny program stażu zawodowego, a także ciekawy program kulturowy, umożliwiający poznanie Grecji i jej dziedzictwa kulturowego. Do Grecji wyjechało w sumie 58 uczniów, a także 4 nauczycieli. Pierwsza mobilność rozpoczęła się 15 października 2018 roku i skończyła 26 października 2018 roku. Wzięło w niej udział 15 uczniów z Technikum Logistycznego oraz 14 z Technikum Teleinformatycznego. W drugiej mobilności, odbywającej się pomiędzy 29 kwietnia i 10 maja 2019 roku udział wzięło 18 uczniów z Technikum Teleinformatycznego oraz 11 z Technikum Logistycznego. Przed wyjazdem do Grecji, młodzież wzięła także udział w cyklu szkoleń przygotowawczych, który zakładał naukę języka greckiego oraz angielskiego, a także szkolenie pedagogiczne i kulturowe.

Projekt “Teleinformatyk i Logistyk ZSP w Łochowie perspektywą rozwoju regionalnego rynku zawodowego” był odpowiedzią na zapotrzebowanie szkoły w zakresie podniesienia jakości nauczania, tak by nasi uczniowie byli w pełni przygotowani do wejścia na rynek pracy. Jego celem było także poszerzenie oferty edukacyjnej o możliwość realizacji zagranicznych staży zawodowych. Jednak głównym beneficjentem projektu była młodzież biorąca w nim udział, gdyż miała ona możliwość podnieść swoje kompetencje zawodowe, zdobyć cenne doświadczenie wynikające z pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także wyrobić u siebie wiele cennych i przydatnych postaw. Ważnym aspektem projektu była także możliwość częstego korzystania z języka angielskiego, zarówno w pracy jak i w codziennych kontaktach z pracownikami firm czy hotelu, w którym obie grupy przebywały. Wszystko to przyczyniło się do kompleksowego rozwoju uczniów, którzy są zdecydowanie bardziej gotowi, aby funkcjonować na polskim i europejskim rynku pracy.

ZSP w Łochowie złożył także aplikację projektową w roku bieżącym i została ona zaakceptowana do realizacji przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji. Szkoła podtrzymuje więc współpracę z grecką organizacją, która wykazała się dużym zaangażowaniem i pomogła w realizacji projektu na najwyższym poziomie, zarówno jeżeli chodzi o wartość merytoryczną jak i organizację i kwestie logistyczne. W związku z tym, kolejna grupa młodzieży wyjedzie na staż zawodowy do Grecji w roku 2020.

Skip to content