DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony promocyjnej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsplochow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.11.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2023

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera pliki PDF, które powstały poprzez zeskanowanie papierowych dokumentów bez rozpoznawania tekstu, lub na bazie plików edytowalnych nieprawidłowo sformatowanych.
 • Część plików w formatach edytowalnych nie posiada prawidłowej struktury logicznej (otamowanie), co może utrudniać dostęp do treści dokumentu z wykorzystaniem czytników tekstu.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów oraz tłumaczeń na język migowy.
 • Nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie w tym galerie zdjęć posiadają opis oraz tekst alternatywny w przypadku braku możliwości wyświetlenia zamieszczonej grafiki.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Tłumacz języka migowego

Szkoła aktualnie nie posiada tłumacza języka migowego. Osoby uprawnione do korzystania z usług tłumacza języka migowego PJM, SJM i SKOGN

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej  przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 531 252 650 oraz pisząc na adres e-mail: sekretariat@zsplochow.pl                        

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Alternatywny sposób dostępu / kontaktu

kontakt korespondencyjny:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

Łochów, ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie mieści się w 1 budynku.

Budynek szkoły Zespołu położony jest w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 18

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Chabrowej, prowadzą do niego schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 2. Przed terenem szkoły znajdują się miejsca parkingowe.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.
 5. W budynku znajduję się winda. Jest zlokalizowana w holu hali sportowej.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

3

Skip to content